Zapisnik sa prve sjednice kolegija strukovnog vijeća zap. JVP pri UPVH

ZAPISNIK SA PRVE SJEDNICE KOLEGIJA STRUKOVNOG VIJEĆA ZAPOVJEDNIKA JVP UPVH

Sjednica Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP UPVH je održana dana 14.10.2009. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Zagrebu u prostorima JVP Grada Zagreba, Savska cesta 1.

Sjednici su nazočni:
1. Jukić Zdenko – predsjedavajući
2. Ivan Vuleta – JVP Sl. Brod – član;
3. Sinković Dražen – Zagorska JVP – član;
4. Malčić Mladen – JVP G. Zagreba – član;
5. Miklenić Ivan – JVP G. Kutine – član;
6. Varga Tihomir – JVP Velika Gorica – član;
7. Tulumović Željko – JVP Gračac – član;
8. Milošević Volimir – JVP G. Šibenika – član:
9. Branko Šimara – tajnik

Odsutni:
1. Ante Grčić – JVP Dubrovački vatrogasci – član;
2. Ščulac Mladen – JVP G. Opatija – član;
3. Kicivoj Marijan – JVP Đurđevac – član;

Sjednici Kolegija je prisustvovalo 9 od 11 članova Kolegija pa je bilo kvorum za punovaljano odlučivanje. Sjednicu je vodio predsjedavajući Kolegija Jukić Zdenkoa. Predsjedavajući je predložio dnevni red koji je dostavljen pozivom za sjednicu. Dnevni red je dopunjen točkom pod razno kako je dolje navedeno, te je kao takav usvojen.:

DNEVNI RED:
1. Savjetovanje zapovjednika JVP koje će se održati 28.10.2009. godine u Zagrebu;
2. Aktualna problematika u JVP;
3. Razno.
3.1. Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o vatrogastvu
3.2. Tema za narednu sjednicu Kolegija Strukovnog vijeća.

Točka 1. dnevnog reda
Tajnik je izvjestio članove Kolegija da je na temelju pristiglih popisa problematike iz samo 7 JVP odabrao tri teme koje su aktualne te da je u dogovoru s predsjedavajućim Kolegija organizirao savjetovanje na tri teme i to:
1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA – isplata prekovremenih sati i drugih financijskih obveze iz kolektivnog ugovora, koji kolektivni ugovor primjeniti;
Predavač : Dušanka Marinković Drača, dil. iur. TEB – poslovno savjetovanje

2. REDOVNI I PREKOVREMENI RAD – mjesećni odnosno godišnji fond sati kod turnusnog rada 12-24-12-48, višak ostavrenih sati u tjednu, mjesecu ili godini – što s njim, što je prekovremen rad i kad se može ostvariti, kako ga platiti;
Predavač : Dušanka Marinković Drača, dil. iur. TEB – poslovno savjetovanje

3. MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI – kriteriji za određivanje, na kojim podacima se temelje utvrđeni kriteriji i otkud se podaci uzimaju;
Predavač: Željko Sutlar, dip. ing. DUZS – Služba za vatrogastvo

Napominje da je za prve dvije teme angažirana stručna osoba koja je ekspert u radnom pravu i sada trenutno radi na pisanju novog Zakona o radu koji će biti usklađen s EU. Za treću temu od DUZS je predložen Željko Sutlar koji radi na utvrđivanju minimalnih financijskih standarda. Svaki predavač po svakoj temi će izlagati u trajanju od 30 minuta a za svaku temu je rezervirano 30 minuta za pitanje i odgovore.
Nakon uvodnog izlaganja otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali gotovo svi članovi kolegija u iznošenju svojih problema koje imaju u svojim postrojbama. Nakon diskusije se iskristaliziralo da neke postrojbe nemaju nikakav kolektivni ugovor, da su neke u pripremnoj fazi izrade a da neke imaju vlastite kolektivne ugovore potpisane s osnivačem JVP. Po prvoj temi savjetovanja je zaključeno da se za savjetovanje pripreme konkretna pitanja koja će se postaviti predavaću odnosno da se dostave u tajništvo UPVH kako bi se predavać mogao pripremiti za odgovore. Za sad se iskristaliziralo pitanje koliko i kako u kolektivnom ugovoru utvrditi maksimalni broj dana godišnjeg odmora te kako definirati godišnji odmor.
Po drugoj temi savjetovanja nakon rasprave se utvrdilo da i po ovoj temi ima različitih rješenja oko redovnog radnog vremena glede utvrđivanja fonda sati koji se odradi u tjednu ili mjesecu te preraspodjela viška ostvarenih sati u toku mjeseca. Prema sadašnjem turnusu 12-24-12-48 obvezno na kraju mjeseca tri smjene imaju višak sati a jedna manjak, pa se ovaj višak pokušava rješiti preraspodjelom ili slobodnim danima. Slobodne dane neki uzimaju kad njima odgovara a kod malih postrojbi kad se može ostvariti zbog malog broja ljudi. Isto tako je utvrđeno da se prekovremeni sati za sad ostvaruju samo kad je u pitanju intervencija koja se ne može prekinuti.
Po trećoj temi savjetovanja nakon rasprave se iskristaliziralo da su mjerila za određivanje minimalnog financijskog standarda nepoznata i da im se nezna izvor pa su upitna glede točnosti. Da su minimalni financijski standardi za male postrojbe jedina sredstva koja dobiju a da su za velike postrojbe i bogatije gradov to sredstva u iznosu od 50 – 60% ukupnih sredstva koje im osigurava jedinica lokalne samouprave. Smatra se da ova stredstva trebaju ostati na razini prethodne godine. Zaključeno je da se na savjetovanju trebaju postavljati konkretna pitanja koja neće dovoditi u sukob dvije JVP.

Točka 2. dnevnog reda
Uvodno je tajnik iznio da se na sjednici Predsjedništva raspravljalo o provedbi Programa aktivnosti u 2009. godini i da su donijeti određeni zaključci koje je pročitao a to su:
1. Traži se od DUZS da se novi Program aktivnosti za 2010. godinu donese prije usvajanja državnog proračuna, makar bila kopija prethodnog, s financijskim sredstvima na razini 2009. godine kako bi se mogle na vrijeme provesti pripreme po jedninicama lokalne samouprave;
2. Traži se od DUZS i HVZ stroga kontrola nad upošljavanje, opremanjem, osposobljavanjem, brojem uposlenih te njihovih prava i obveza iz takvog načina upošljavanja (osiguranje za slućaj nesreće, prava iz rada te ostala prava koja se uređuju kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu kod pravne osobe gdje je uposlen) sezonskih vatrogasaca a sve sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu te financijskih propisa koji pokrivaju ovakav način upošljavanja;
3. Predlaže se da se u narednim godinama sezonski vatrogasci upošljavaju u JVP s područja Jadrana gdje bi stekao ista prava i obveze kao profesionalni vatrogasac uz obuku i nadzor nad radom od strane profesionalnih vatrogasaca;
4. U koliko se nemože ostvariti zahtijev iz točke 3. treba se razmotriti mogućnost da DUZS svake godine raspiše natječaj za upošljavanje određenog broja sezonskih vatrogasaca početkom svake godine, da svi kandidati prođu test fizičke izdržljivosti i zdravstvene sposobnosti za profesionalnog vatrogasca, da se odabrane osobe u roku 1 – 2 mjeseca osposobe za sezonskog vatrogasca i opreme odgovarajućom opremom te nakon tog od 01.06. da se dislociraju po županijama u sadašnje DIP-ove sukladno prosudbi potrebnih snaga na svakoj županiji;
5. Upozorava se zapovjednike koji preuzimaju na dosadašnji način angažirane sezonske vatrogasce kada su pod njegovom zapovjedi da odgovaraju za sve osobe kojima zapovjeda pa tako i za sezonskog vatrogasca te se predlaže obvezna kontrola od strane zapovjednika prije preuzimanju sezonskog vatrogasca i stavljanje pod njegovu zapovjed, glede njegove opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Bolje je neosposobljene i neopremljene udaljiti iz postrojbe kojom zapovjeda nego odgovarati za njegovo stradavanje ili nestručan rad na vatrogasnoj intervenciji;
6. Da se o ovim zaključcima obavjesti DUZS i HVZ.

Nakon provedene raspreve utvrđeno je da bi se ovim zaključcima trebala dodati još jedna točka koja bi upozorila na osiguranje dislociranih vatrogasaca u DIP-ove te da isti imaju samo osiguranje kao i 250.000 državnih službenika i namještenika preko zajedničke police gdje se isplačuje u slučaju smrti oko 20.000 kn a u slučaju trajnog invaliditeta 60.000 kn, što je premalo s obzirom na veliki rizik stradavanja vatrogasca na vatrogasnoj intervenciji koja se obavlja na otvorenom prostoru. Predlaže se da se za dislocirane vatrogasce u DIP-ove osigura zasebna polica koja će ih osiguravati s istim rizikom kao da su u vlastitoj postrojbi ali za obavljanja vatrogasne djelatnosti na području Jadrana.

Točka 3.1. dnevnog reda
Istaknuto je da podzakonski akati koje je bio dužan donijeti MUP u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu što je kraj 2001. godine, nisu do sad donijeti te da takvo stanje otežava rad svih zapovjednika jer nemaju usklađene podzakonske akte s novim Zakonom o vatrogastvu. U inspekcijskom nadzoru od strane DUZS traži se usklađivanje rada postrojbe s podzakonskim aktima koji su donijeti 1994 godine kad je vatrogastvo bilo u MUP-u i kad se pokrivalo područje županije a ne kao sad kad je vatrogastvo decentralizirano. Nakon izmjena Zakona o vatrogastvu 2004. godine kada je promjenjeno da podzakonske akte predleže HVZ MUP-u na usvajanje ništa se bitno nije promjenilo. U ladici Načelnika HVZ-a stoji 5 Pravilnika koje je izradila Udruga PVH i isti se ne šalju u MUP na usvajanje. Napomenuto je da se bez dobrih podzakonskih akata nemože kvalitetno obavljati vatrogasna djelatnost jer nisu detaljno uređeni odnosi u vatrogastvu. Nakon provedene rasprave i iznijetih mišljenja zaključeno je da bi se o ovakvom stanju trebala upoznati Vlada RH i ministar unutarnjih poslova te Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu te da se u tom smislu napravi dopis prema Vladi RH i MUP-u koji bi se proslijedio navedenim institucijama. Dopis će izraditi tajnik UPVH.

Točka 3.2. dnevnog reda
Predsjedavajući je predložio da se za slijedeću sjednicu Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP obradi tema „Radnopravni status profesionalnog vatrogasca“ te da se za ovu temu pripreme zapovjednici kako bi se mogli donijeti dobri zaključci. Usvojen je prijedlog nove teme za slijedeću sjednicu Kolegija.

Ovim je dnevni red 1. sjednice Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP UPVH iscrpljen i sjednica završena u 13,00 sati.

Zapisničar
Branko Šimara

ZAPISNIK
SA PRVE SJEDNICE KOLEGIJA STRUKOVNOG VIJEĆA ZAPOVJEDNIKA JVP UPVH Sjednica Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP UPVH je održana dana 14.10.2009. godine (srijeda) s početkom u 10,00 sati u Zagrebu u prostorima JVP Grada Zagreba, Savska cesta 1.

Sjednici su nazočni:
1. Jukić Zdenko – predsjedavajući
2. Ivan Vuleta – JVP Sl. Brod – član;
3. Sinković Dražen – Zagorska JVP – član;
4. Malčić Mladen – JVP G. Zagreba – član;
5. Miklenić Ivan – JVP G. Kutine – član;
6. Varga Tihomir – JVP Velika Gorica – član;
7. Tulumović Željko – JVP Gračac – član;
8. Milošević Volimir – JVP G. Šibenika – član:
9. Branko Šimara – tajnik

Odsutni:
1. Ante Grčić – JVP Dubrovački vatrogasci – član;
2. Ščulac Mladen – JVP G. Opatija – član;
3. Kicivoj Marijan – JVP Đurđevac – član;

Sjednici Kolegija je prisustvovalo 9 od 11 članova Kolegija pa je bilo kvorum za punovaljano odlučivanje. Sjednicu je vodio predsjedavajući Kolegija Jukić Zdenkoa. Predsjedavajući je predložio dnevni red koji je dostavljen pozivom za sjednicu. Dnevni red je dopunjen točkom pod razno kako je dolje navedeno, te je kao takav usvojen.:

DNEVNI RED:
1. Savjetovanje zapovjednika JVP koje će se održati 28.10.2009. godine u Zagrebu;
2. Aktualna problematika u JVP;
3. Razno.
3.1. Donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o vatrogastvu
3.2. Tema za narednu sjednicu Kolegija Strukovnog vijeća.

Točka 1. dnevnog reda
Tajnik je izvjestio članove Kolegija da je na temelju pristiglih popisa problematike iz samo 7 JVP odabrao tri teme koje su aktualne te da je u dogovoru s predsjedavajućim Kolegija organizirao savjetovanje na tri teme i to:
1. PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA – isplata prekovremenih sati i drugih financijskih obveze iz kolektivnog ugovora, koji kolektivni ugovor primjeniti;
Predavač : Dušanka Marinković Drača, dil. iur. TEB – poslovno savjetovanje

2. REDOVNI I PREKOVREMENI RAD – mjesećni odnosno godišnji fond sati kod turnusnog rada 12-24-12-48, višak ostavrenih sati u tjednu, mjesecu ili godini – što s njim, što je prekovremen rad i kad se može ostvariti, kako ga platiti;
Predavač : Dušanka Marinković Drača, dil. iur. TEB – poslovno savjetovanje

3. MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI – kriteriji za određivanje, na kojim podacima se temelje utvrđeni kriteriji i otkud se podaci uzimaju;
Predavač: Željko Sutlar, dip. ing. DUZS – Služba za vatrogastvo

Napominje da je za prve dvije teme angažirana stručna osoba koja je ekspert u radnom pravu i sada trenutno radi na pisanju novog Zakona o radu koji će biti usklađen s EU. Za treću temu od DUZS je predložen Željko Sutlar koji radi na utvrđivanju minimalnih financijskih standarda. Svaki predavač po svakoj temi će izlagati u trajanju od 30 minuta a za svaku temu je rezervirano 30 minuta za pitanje i odgovore.
Nakon uvodnog izlaganja otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali gotovo svi članovi kolegija u iznošenju svojih problema koje imaju u svojim postrojbama. Nakon diskusije se iskristaliziralo da neke postrojbe nemaju nikakav kolektivni ugovor, da su neke u pripremnoj fazi izrade a da neke imaju vlastite kolektivne ugovore potpisane s osnivačem JVP. Po prvoj temi savjetovanja je zaključeno da se za savjetovanje pripreme konkretna pitanja koja će se postaviti predavaću odnosno da se dostave u tajništvo UPVH kako bi se predavać mogao pripremiti za odgovore. Za sad se iskristaliziralo pitanje koliko i kako u kolektivnom ugovoru utvrditi maksimalni broj dana godišnjeg odmora te kako definirati godišnji odmor.
Po drugoj temi savjetovanja nakon rasprave se utvrdilo da i po ovoj temi ima različitih rješenja oko redovnog radnog vremena glede utvrđivanja fonda sati koji se odradi u tjednu ili mjesecu te preraspodjela viška ostvarenih sati u toku mjeseca. Prema sadašnjem turnusu 12-24-12-48 obvezno na kraju mjeseca tri smjene imaju višak sati a jedna manjak, pa se ovaj višak pokušava rješiti preraspodjelom ili slobodnim danima. Slobodne dane neki uzimaju kad njima odgovara a kod malih postrojbi kad se može ostvariti zbog malog broja ljudi. Isto tako je utvrđeno da se prekovremeni sati za sad ostvaruju samo kad je u pitanju intervencija koja se ne može prekinuti.
Po trećoj temi savjetovanja nakon rasprave se iskristaliziralo da su mjerila za određivanje minimalnog financijskog standarda nepoznata i da im se nezna izvor pa su upitna glede točnosti. Da su minimalni financijski standardi za male postrojbe jedina sredstva koja dobiju a da su za velike postrojbe i bogatije gradov to sredstva u iznosu od 50 – 60% ukupnih sredstva koje im osigurava jedinica lokalne samouprave. Smatra se da ova stredstva trebaju ostati na razini prethodne godine. Zaključeno je da se na savjetovanju trebaju postavljati konkretna pitanja koja neće dovoditi u sukob dvije JVP.

Točka 2. dnevnog reda
Uvodno je tajnik iznio da se na sjednici Predsjedništva raspravljalo o provedbi Programa aktivnosti u 2009. godini i da su donijeti određeni zaključci koje je pročitao a to su:
1. Traži se od DUZS da se novi Program aktivnosti za 2010. godinu donese prije usvajanja državnog proračuna, makar bila kopija prethodnog, s financijskim sredstvima na razini 2009. godine kako bi se mogle na vrijeme provesti pripreme po jedninicama lokalne samouprave;
2. Traži se od DUZS i HVZ stroga kontrola nad upošljavanje, opremanjem, osposobljavanjem, brojem uposlenih te njihovih prava i obveza iz takvog načina upošljavanja (osiguranje za slućaj nesreće, prava iz rada te ostala prava koja se uređuju kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu kod pravne osobe gdje je uposlen) sezonskih vatrogasaca a sve sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o radu i Zakonu o zaštiti na radu te financijskih propisa koji pokrivaju ovakav način upošljavanja;
3. Predlaže se da se u narednim godinama sezonski vatrogasci upošljavaju u JVP s područja Jadrana gdje bi stekao ista prava i obveze kao profesionalni vatrogasac uz obuku i nadzor nad radom od strane profesionalnih vatrogasaca;
4. U koliko se nemože ostvariti zahtijev iz točke 3. treba se razmotriti mogućnost da DUZS svake godine raspiše natječaj za upošljavanje određenog broja sezonskih vatrogasaca početkom svake godine, da svi kandidati prođu test fizičke izdržljivosti i zdravstvene sposobnosti za profesionalnog vatrogasca, da se odabrane osobe u roku 1 – 2 mjeseca osposobe za sezonskog vatrogasca i opreme odgovarajućom opremom te nakon tog od 01.06. da se dislociraju po županijama u sadašnje DIP-ove sukladno prosudbi potrebnih snaga na svakoj županiji;
5. Upozorava se zapovjednike koji preuzimaju na dosadašnji način angažirane sezonske vatrogasce kada su pod njegovom zapovjedi da odgovaraju za sve osobe kojima zapovjeda pa tako i za sezonskog vatrogasca te se predlaže obvezna kontrola od strane zapovjednika prije preuzimanju sezonskog vatrogasca i stavljanje pod njegovu zapovjed, glede njegove opremljenosti i osposobljenosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti. Bolje je neosposobljene i neopremljene udaljiti iz postrojbe kojom zapovjeda nego odgovarati za njegovo stradavanje ili nestručan rad na vatrogasnoj intervenciji;
6. Da se o ovim zaključcima obavjesti DUZS i HVZ.

Nakon provedene raspreve utvrđeno je da bi se ovim zaključcima trebala dodati još jedna točka koja bi upozorila na osiguranje dislociranih vatrogasaca u DIP-ove te da isti imaju samo osiguranje kao i 250.000 državnih službenika i namještenika preko zajedničke police gdje se isplačuje u slučaju smrti oko 20.000 kn a u slučaju trajnog invaliditeta 60.000 kn, što je premalo s obzirom na veliki rizik stradavanja vatrogasca na vatrogasnoj intervenciji koja se obavlja na otvorenom prostoru. Predlaže se da se za dislocirane vatrogasce u DIP-ove osigura zasebna polica koja će ih osiguravati s istim rizikom kao da su u vlastitoj postrojbi ali za obavljanja vatrogasne djelatnosti na području Jadrana.

Točka 3.1. dnevnog reda
Istaknuto je da podzakonski akati koje je bio dužan donijeti MUP u roku 6 mjeseci od stupanja na snagu Zakona o vatrogastvu što je kraj 2001. godine, nisu do sad donijeti te da takvo stanje otežava rad svih zapovjednika jer nemaju usklađene podzakonske akte s novim Zakonom o vatrogastvu. U inspekcijskom nadzoru od strane DUZS traži se usklađivanje rada postrojbe s podzakonskim aktima koji su donijeti 1994 godine kad je vatrogastvo bilo u MUP-u i kad se pokrivalo područje županije a ne kao sad kad je vatrogastvo decentralizirano. Nakon izmjena Zakona o vatrogastvu 2004. godine kada je promjenjeno da podzakonske akte predleže HVZ MUP-u na usvajanje ništa se bitno nije promjenilo. U ladici Načelnika HVZ-a stoji 5 Pravilnika koje je izradila Udruga PVH i isti se ne šalju u MUP na usvajanje. Napomenuto je da se bez dobrih podzakonskih akata nemože kvalitetno obavljati vatrogasna djelatnost jer nisu detaljno uređeni odnosi u vatrogastvu. Nakon provedene rasprave i iznijetih mišljenja zaključeno je da bi se o ovakvom stanju trebala upoznati Vlada RH i ministar unutarnjih poslova te Državnu upravu za zaštitu i spašavanje i Hrvatsku vatrogasnu zajednicu te da se u tom smislu napravi dopis prema Vladi RH i MUP-u koji bi se proslijedio navedenim institucijama. Dopis će izraditi tajnik UPVH.

Točka 3.2. dnevnog reda
Predsjedavajući je predložio da se za slijedeću sjednicu Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP obradi tema „Radnopravni status profesionalnog vatrogasca“ te da se za ovu temu pripreme zapovjednici kako bi se mogli donijeti dobri zaključci. Usvojen je prijedlog nove teme za slijedeću sjednicu Kolegija.

Ovim je dnevni red 1. sjednice Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP UPVH iscrpljen i sjednica završena u 13,00 sati.

Zapisničar
Branko Šimara