Zapisnik sa druge sjednice kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP pri UPVH

Sjednica Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP UPVH je održana dana 10.02.2010. godine (srijeda) s početkom u 11.00 sati u Zagrebu u prostorima JVP Grada Zaboka.

Sjednici su nazočni:
1. Ivan Vuleta – JVP Sl. Brod – predsjedavajući;
2. Kicivoj Marijan – JVP ðurñevac – član;
3. Sinković Dražen – Zagorska JVP – član;
4. Malčić Mladen – JVP G. Zagreba – član;
5. Miklenić Ivan – JVP G. Kutine – član;
6. Zajčić Darko – JVP Ivanić Grad – član;
7. Tulumović Željko – JVP Gračac – član;
8. Milošević Volimir – JVP G. Šibenika – član:
9. Ščulac Mladen – JVP G. Opatija – član;
10. Branko Šimara – tajnik
Odsutni:
1. Jukić Zdenko – član;
2. Ante Grčić – JVP Dubrovački vatrogasci – član;
Gosti:
1. Franković Goran, predsjednik UPVH;
2. Jović Boris, zamjenik zapovjednika JVP Grada Zadra.

Sjednici Kolegija je prisustvovalo 9 od 11 članovaKolegija te dva gosta pa je bilo kvorum za punovaljano odlučivanje. Sjednicu je vodio predsjedavajući Kolegija Ivan Vuleta. Predsjedavajući je predložio dnevni red koji je dostavljen pozivom za sjednicu. Dnevni red je dopunjen točkom pod razno kako je dolje navedeno, te je kao takav usvojen.:

DNEVNI RED:
1. Prelazak na novi sustav radnog vremena u JVP – primjena Zakona o radu;
2. Izmjene Zakona o vatrogastvu u dijelu radnopravnog statusa profesionalnih vatrogasaca;
3. Razno:
3.1. Podnesen prijedlog za ocjenu ustavnosti odredbi ZOV koje definiraju minimalne standarde za JVP – informacija.
Točka 1. dnevnog reda

Predsjedavajući otvara sastanak Kolegija i daje rijeć Predsjedniku UPVH da izvjesti Kolegij o dogañanjima u zadnje vrijeme koja su povezana s radnim vremenom profesionalnih vatrogasaca.
Franković napominje da su se neki zapovjednici prije nove godine i odmah nakon nove godine u tajništvu interesirali što da rade s radnim vremenom s obzirom na novi Zakon o radu koji brani rad duži od 8 sati u nočnom radu. Tajnik je mogao dati samo svoje mišljenje nakon što je proučio Zakon o radu te je savjetovao da se Zakon mora poštivati. Da nebi bilo nesuglasja s izvornim tumaćenjima Zakona tajnik je napisao dopisu Ministarstvo gospodarstva i obrazložio kakvo je trenutno radno vrijeme u JVP te zatražio njihovo mišljenje u svezi primjene novog Zakona o radu na JVP. Nakon nekoliko dana bio je pozvan na sastanak u Ministarstvo gospodarstva gdje su sastanku prisustvovali zapovjednik, njegov zamjenik i pravnik iz JVP Grada Zagreba te Starčević i pravnica iz HVZE i tajnik UPVH Šimara B. Na traženja da se nastavi sa dosadašnjim radom dobijen je jasan odgovor da je Zakon usklañen s EU i da se ne može mijenjati te da se sukladno tom svi moraju prilagoditi njemu. Na tom sastanku je dogovoreno da Ministarstvo gospodarstva napiše odgovor na naš zahtijev te da se netko od njihovih ljudi pojavi naskupu kojeg će organizirati Udruga PVH. Na skupu koji se održao 28.01.2010. godine u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja, jasno je rečeno da se Zakon o radu mora poštivati i da se može pokrenuti inicijativa za reguliranje radnog vremena u Zakonu o vatrogastvu. Na skupu je bio nazočan ravnatelj Trut Damir, GVZ Mladen Jurin i Ravnatelj Učilišta Branko Smrekar, a ispredMinistarstva gospodarstva izlagao je Ilija Tadič načelnik u ministarstvu. Nakon navedenog sastanka UPVH je pokrenila inicijativu za Izmjenu i dopunu Zakona o vatrogastvu u djelu radnog prava, dopisom kojeg je uputila DUZS. Isto tako upućen je dopis prema Vladi RH za izmjenu Zakona o radu u dijelu izuzimanja od nočnog rada kakvim ga propisuje Zakon o radu. Magdić je paralelno slao dopis ispred sindikata DLSN prema Vladi RH s ultimatumom glede štrajka te je Premjerka dala u zadatak ministru Karamarku da organizira sastanak u MUP-u u svezi rješavanja ovog problema. Prvi sastanak je održan u ponedjeljak sa sindikatom a drugi u utorak sa svim subjektima u vatrogastvu te su sastanku u MUP-u bili nazočni: Sanader i Kozlevac ispred HVZ-a, D. Trut ispred DUZS, Franković UPVH iMagdić Sindikat DLSN. Magdić je donio potvrdu da zastupa 41 članove iz 41 JVP, i većinskije sindikat koji na državnoj razini pregovara s Vladom RH. Na sastanku ministar je napomenuo da u vatrogastvu fali koordinacija i zadužio državnog
tajnika Buconjiča da obavlja tu funkciju. Na sastanku HVZ je zastupao da nemogu ići izmjene Zakona kojima se umjesto MUP-a stavlja DUZS i da susamo za promjene koje reguliraju radno vrijeme te da se Služba za vatrogastvo s GVZ premjesti u HVZ. Isto tako utvrñeno je da se Službi za vatrogastvo u DUZS mora dati veća autonomija kaošto je to u MUP-u Ravnateljstvo policije. Na kraju je dogovoreno da će MUP iz pristiglih prijedloga UPVH-a, sindikat i razgovora s ovog sastanka napraviti prijedlog Izmjena i dopuna ZOV idostaviti ga na daljnje usklañivanje. Oni koji neće biti kooperativni otpadaju i ide se bez njih. Vuleta napominje da je razlog sastanka prelazak na novo 8 satno radno vrijeme koje je nametnuto Zakonom o radu te napominje da je za provedbu tog Zakona odgovoran Zapovjednik JVP. On u svojoj postrojbi je prešao na novo radno vrijeme s 01.02.2010. godine te moli ostale da se izjasne oko ove problematike. Malčić napominje da za sad nije prešao na novo radno vrijeme, da je svjestan da žrtvuje sebe i da može imati dalekosežnih posljedica za njega. Očekuje što će se dogovoriti oko izmjena Zakona o vatrogastvu i koliko je to moguće brzo odraditi pa će nakon tog odlućiti o novom radnom vremenu. Osvrnuo se i na sastanak u HVZ-u i rekao da je tamo pozvan u vezi radnog vremena i zbog rješavanja tog problema išao bi bilo kud a da su krivo iskorišteni od strane HVZ-a glede osnivanja Povjerenstva za profesionalno vatrogastvokoje nije predviñeno Statutom HVZ-a. Napominje da je isto tako tražio mišljenje od Ministarstva gospodarstva i da je bio na zajedničkom sastanku u ovom Ministarstvu kad se o toj problematici razgovaralo.
Milošević navodi da je bio kod gradonačelnika da jedobi jasne upute da mora provoditi Zakon o radu te dobio podršku za dodatna financijska sredstva koja će zbog tog biti povećana.
Prešao na radno 8 vrijeme i svi u šibenskoj županiji su prešli na 8 satno vrijeme. Kicivoj napominje da su oni i prije radili 8 sati ito od 80 – 94 i da nije bilo nekog posebnog problema prilikom prelaska na novo radno vrijeme. Njega više mući nemogućnost osigurati VŠS za voditelja grupe i voditelja odjeljenja jer su već dva puta prijavljivani za prekršaj od strane DUZS.
Miklenić napominje da su simulirali 8 satni rad i da će imati puno više prekovremenih sati te da će biti problema zbog tog kako su sredstva za tu namjenu ogranićena a i fond
prekovremenih sati je ograničen. Na sisačko – moslavačkoj županiji još nisu prešli na novi način rada.
Sinković navodi da su u ponedjeljak svi na područjuzagorske županije prešli na 8 satni sustav i da za sad nemaju nekih posebnih problema. Ocjenjuje da će godišnje imati povečane
troškove za prijevoz i ostale materijalne troškove u visini oko 130.000 kn.
Šculac navodi da je novi Zakon o radu donio puno problema postrojbama na njihovoj primorsko – goranskoj županiji te da iz tih razlogajoš nisu prešli na novo radno vrijeme od 8 sati.
Do donošenja konkretnog rješenja predlažem zapovjednicima javnih vatrogasnih postrojbi da ne mijenjaju postojeći raspored radnog vremena 12-24-12-48, jer istim neće riješiti problem rada noću duže od 8 sati, naime, u slučaju intervencije pri kraju 8-og sata rada, rad vatrogasca definitivno se mora produžiti na više od 8 sati, jer se intervencija ne može prekidati, dok se požar ne ugasi, odnosno ne spase osobe i imovina, takoñer zamjena se ne može osigurati po isteku 8-og sata rada jer vatrogasac nema stalno ili glavno mjesto rada (čl. 13. st. 2. ZOR), već rad obavlja na različitom mjestima (područje djelovanja postrojbe ili po zapovjedi nadležnog zapovjednika), koje je u pravilu izvan mjesta primopredaje službe. Prilikom izlaska vatrogasnog vozila na intervenciju u 5,50 upitno je da zaustavljamo vozilo u 6,00 i čekamo zamjenu te gubimo prednost od 10 minuta. Da li vatrogasci na samoj intervenciji prestaju sa gašenjem u 6,00 jer po mojem tumačenju Zakona o radu u 6,01 smo u zakonskom prekršaju. Smatram da je 6,01 pravno pitanje, jer ako sam i minutu dulje na intervenciji u prekršaju sam isto kao i da sam radio u sadašnjoj smjeni u razdoblju od 6,00-7,00 sati. Također dolazimo u apsurdnu situaciju da bi profesionalni vatrogasci po isteku 8-og sata rada gašenja šumskog požara trebali dobiti zamjenu i odlazili kući, a dobrovoljni vatrogasci koji su na istom požaru nastavili bi s gašenjem.
Da bi regulirali pitanje radnog vremena predlažem da se zapovjednici sukladno članku 149. ZOR prije donošenja odluke savjetuju sa radničkim vijećem odnosno sindikatom o namjeri
zadržavanja postojećeg rasporeda radnog vremena i noćnog rada, te ako dobiju suglasnost, nastave s dosadašnjim načinom rada, jer promjena vremena noćnog rada nije rješenje problema kada se pojavi izvanredni rad zbog kojeg je potrebno produžiti rad na intervenciji.
Kao zapovjednik JVP Opatija upoznao sam predsjednika Upravnog vijeća JVP Opatije, kao osnivača postrojbe s nastalom situacijom gdje nisu usuglašeni Zakon o radu, Zakon zaštite od požara i Zakon o vatrogastvu (15 minuta dolazak na mjesto intervencije). U ovoj situaciji savjetovao sam se s Sindikatom vatrogasaca Rijeka, podružnica Opatija i dobio suglasnost sindikata sukladno članku 149. Zakona o radu za zadržavanje postojećeg radnog vremena 12-24, 12-48 (koje je navedeno u Kolektivnom ugovoru JVP Opatija i Ugovorom o radu).
Osobno smatram da kao zapovjednik JVP Opatija nisam u sukobu s Zakonom o radu i zakonskim propisima Republike Hrvatske, te da sam poduzeo svepotrebne pravne radnje te podržavam rad u smjenama 12-24, 12-48.
Zajčić davodi da su Samobor i Ivanić Grad prešli odpočetka veljače na novi način rada a da V. Gorica i Zaprešić još nisu prešli. On za sad nema nekih velikih problema s novim radnim
vremenom.
Tulumović – Zadarska županije nije prešla na novo radno vrijeme od 8 sati, čekaju da se vidi što će se dogovoriti u MUP-u i koliko će to trajati pa će onda odlućiti. Ima informacije da su gospić i Plitvice prešle na novo radno vrijeme.
Povodom ove točke nakon rspreve usvojen je zaključak: Preporuka je Strukovnog vijeća zapovjednika JVP da se treba postivati novi Zakon oradu jer su kazne vrlo visoke a da se paralelno radi na izmjenama Zakona o vatrogastvu koji bi dozvolio nastavak rada po starom smjenskom sutavu.
Točka 2. dnevnog reda

Predsjedavajući je napomenuo da su u UPVH napravljene izmjene i dopune Zakona o vatrogastvu te je predložio da ga Predsjednik UPVH prezentira i objasni svaki članak.
Franković je putem projektora prezentirao tekst prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o vatrogastvu koji se odnosi samo na ona traženja UPVH koja ne zahtjevaju dodatna financijska
sredstva u državnom proračunu. Predlaže se da u Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara uđu sve institucije koje trenutno djeluju u vatrogastvu a ne da NO bude jedno više tjelo HVZ-a koje se bavi samo CTF-om. Isto tako se predlaže osnivanje Županijskog vatrogasnog operativnog centra na temelju plana zaštite od požara županije i Grada Zagreba.
Druga izmjena je u dijelu skolske spreme koja se sad definaira na način da više za radna mjesta voditelja grupe i voditelja vatrogasnog odjeljenja netreba VŠS nego se stručna sprema
uređuje unutranjim aktom JVP. Treća izmjena odnosi se na definiranje uvjeta za sezonskog vatrogasca. Četvrta izmjena je u dijelu bolje i kvalitetnije definicije uvjeta za benificirani radni staž profesionalnih vatrogasaca te dobrovoljnih i sezonskih kada te poslove obavljaju dulje od mjesec dana kao i profesionalni vatrogasci.
Peta izmjena se odnosi na definiranje radnog vremena profesionalnog vatrogasca koje može biti do 12 sati u periodu kada se radi noću tese ovim omogućuje rad dulje od 8 sati u noćnoj smjeni. Šesti izmjena odnosi se na promjene u predlaganju propisa iz vatrogastva te na nove pravilnike koji se trebaju donijeti u najkraćem mogućem roku.
Nakon prezentacije konstatirano je da je za sd ovajtekst dobar u uvjetima koji su u uvodu navedeni te da se samo treba omogućiti da vatrogasnstruka ima prednost koz prijema na posao a ako nema te struke onda se može tražiti neka druga srednja sprema uz uvjet prekvalifikacije. U ostalim dijelovima prezentiranog teksta Kolegij Strukovnog vijeća zapovjednika JVP se slaže te ga podržava da se što prije donese.
Točka 3. dnevnog reda

Hrvatska vatrogasna zajednica izradila je prijedlogza ocjenu ustavnosti odredbi ZOV i Zakona o financiranju JLS koje definiraju minimalnestandarde za JVP te objavljenog teksta u
Vatrogasnom vjesniku kojeg je potpisao načelnik HVZ- a Željko Popović, kolegij Strukovnog vijeća nakon rasprave donio je slijedeći zaključak:
Pokretanje inicijative za ocjenu ustavnosti odredbiZakona o vatrogastvu i Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave, koji utvrñuju financiranje rada JVP, inicirane od strane Hrvatske vatrogasne zajednice, smatramo nepromišljenim i nepotrebnim potezom, te je to direktan napad na egzistenciju svih JVP, a pogotovo malih i srednjih JVP s
dalekosežnim posljedicama za cjelokupno vatrogastvo.

Ovim svojim postupkom Hrvatska vatrogasn zajednicajasno je pokazala svoj negativni stav prema JVP i profesionalnom vatrogastvu unatoč brojnim uvjeravanjima kako su zastupnici cjelokupnog vatrogastva u RH.

Ovim je dnevni red 2. sjednice Kolegija Strukovnog vijeća zapovjednika JVP UPVH iscrpljen i sjednica završena u 14,00 sati.

Zapisničar
Branko Šimara