Zaključci sa I. radionice „Komunikacija (sustav veze) u vatrogastvu“

Zaključci sa I. radionice „Komunikacija (sustav veze) u vatrogastvu” održane 6. travnja 2016. godine u prostorima Učilišta vatrogastva, zaštite i spašavanja u kojoj su kao izlagači osim stručnjaka iz navedenih područja od strane Državne uprave za zaštite i spašavanja, sudjelovali i stručnjaci iz Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM) te javnih vatrogasnih postrojbi Grada Rijeke i Grada Osijeka.

U privitku članka preuzmite prezentacije tema koje su obrađene na radionici.

Radionici su osim predstavnika DUZS prisustvovali predstavnici javnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi, Hrvatske vatrogasne zajednice. Putem video veze radionicu su osim prisutnih pratili i pripadnici javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovački vatrogasci, Labin, Požega i Metković.

Z A K LJ U Č C I

1. U vatrogastvu Republike Hrvatske uočeni su problemi u korištenju radiokomunikacija kako međusobno na svim operativnim razinama tako i sa drugim žurnim službama (hitna medicinska pomoć, policija, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatski crveni križ, postrojbe civilne zaštite, Hrvatska vojska i dr.) s pojedinačnim pokušajima uređivanja sustava veza od strane raznih vatrogasnih subjekata.

2. Od strane operativne vatrogasne strukture upozoreno je na manjak radnih kanala za potrebe vatrogastva te su uočene manjkavosti oko pokrivenosti određenih terena repetitorima,

– nemogućnost komunikacije na većim udaljenostima

– smetnje ometaju i prekidaju komunikaciju

– smetnje uzrokovane digitalnim prijenosom

– većina radiokomunikacijske opreme koja se koristi je otpisana u MUP-u i donirana vatrogasnim postrojbama i ograničenih je mogućnosti

3. Zaključeno je da je premali broj stručnih osoba unutar vatrogasnog sustava koje rade na poslovima ili se bave sustavom veza u svim vatrogasnim strukturama.

4. Uočeni su nedostaci u osposobljenosti operativne razine vatrogasaca i ostalih sudionika u sustavu civilne zaštite u korištenju sustava veze.

5. Uočena je i potreba korištenja svih dostupnih kartografskih podloga, informacija i alata za potrebe planiranje ali i izvođenja vatrogasnih intervencija.

Osnovni naglasci za daljnji rad su:

a. potrebno je u narednom razdoblju unutar DUZS-a oformiti stručno radno tijelo (grupe) koje će se nadalje sustavno promišljati, planirati, kontinuirano se sastajati i koje će usmjeravati daljnje aktivnosti sa ciljem daljnjeg poboljšanja sustava veze za potrebe vatrogastva ali i sustava civilne zaštite u cjelini,

b. nastaviti zajedničke razgovore te kontinuirano surađivati, razmjenjivati informacije i spoznaje i sa ostalim važnim subjektima (MUP, HAKOM, OiV i dr.) za potrebe poboljšanja sustava veza,

c. raditi na izradi strateških i drugih regulatornih dokumenata, propisa i planova koji uređuju sustav radio veze,

d. profilirati stručne osobe iz sustava vatrogastva koje bi bile određene/odgovorne za sustav veze na području nadležnosti i koje bi se po potrebi osposobljavale za planiranje i organiziranje sustava komunikacije u vatrogastvu za područje nadležnosti,

e. nastaviti sa redovitom organizacijom radionica, osposobljavanjima i tipskim vježbama na temu uređenja sustava komunikacije u vatrogastvu,

f. raditi na poboljšavanju i provedbi programa osposobljavanja operativne razine vatrogasaca i ostalih sudionika u sustavu civilne zaštite u korištenju komunikacijskih sustava,

g. Zemljopisno obavijesni sustav kao trenutno najbolji sustav prikupljanja, obrade, analize i korištenja prostornih podataka i njima pridruženih baza podataka DUZS-a dalje razvijati na način da se omogući daljnje stručno usavršavanje djelatnika (tečajevi, obuka), zatim da se isti dalje razvija, unapređuje i modernizira naprednijim verzijama operativnih sustava i prilagođava novim modernijim prenosivim uređajima (tablet i pametni telefon) te također nastavi sa prikupljanjem i razmjenom podataka sa drugim ministarstvima, tijelima i ustanovama.

1-Radionica-KOMUNIKACIJA
IZ-RK-PZ-INTS-DUZS-20160404
PLANIRANJE-VEZA-ZA-VATROGASTVO
prezentacija_zg
PROBLEMATIKA-RADIOVEZE
Sustav-veza-u-civilnoj-zastiti
TETRAuCZ2016v1