Uvod u izradu SOPI-a (SER) i primjer sadržaja Standard-Einsatz-Regeln SER za vatrogasnu postrojbu

Izrada Standardnih operativnih postupaka na intervencijama

Stanje na dan:

Izrađeno na dan:

Koncept izradio:

Cilj:

Opis cilja i tijeka izrade SOPI-a

Područje važenja:

Svaka izrada SOPI-a koju je prema tim kriterijima odredio nadležni vatrogasni zapovjednik

Opis pojmova:

SOPI-i su standardi utvrđeni kroz suradnju za ona područja koja nisu jasno obuhvaćena propisima, a ne za područja koja su određena zakonskim okvirima pravilima službe. SOPI-jima se reguliraju situacije koje je često moguće riješiti na slične i prihvatljive načine, a potrebno ih je prilagoditi stanju na terenu.

Područje nadležnosti:

Svaki član vatrogasne zajednice može podnijeti prijedlog za izradu novog SOPI-a. Glavnu odgovornost snosi nadležni vatrogasni zapovjednik, koji pri određivanju ciljeva uključuje odbor vatrogasnog rukovodstva, a određuje i voditelja projekta za izradu prijedloga.

Opis tijeka izrade:

Uvod:

Standardni operativni postupci na intervencijama (SOPI) predstavljaju alat za poboljšanje kvalitete razvoja i tijeka intervencije. Pomoću njih se, na obvezujući način, određuje tijek intervencije, uzimajući u obzir specifičnosti mjesta događaja. Služe i u strukturiranju tijeka intervencije bez gubitka na kvaliteti, te u svođenju pogrešaka na najmanju moguću mjeru. S obzirom na širinu područja pokrivanja SOPI-ija, oni s jedne strane pokrivaju ili sama pravila za tijek intervencije, ili pak s druge strane sve pisane dokumente i akte vezane uz djelovanje vatrogasne postrojbe (pravila službe i sl.). Pod SOPI-ijima se ovdje misli na standarde utvrđene kroz zajedničku suradnju, a za ona područja koja nisu jasno obuhvaćena propisima, ali ne za ona područja koja su određena zakonskim okvirima pravilima službe. Za postizanje široke prihvaćenosti, u izradi i preradbi SOPI-ja trebaju sudjelovati i njegovi korisnici. SOPI-ji imaju smisla u slučaju opće primjenjivosti i mogućnosti utjecanja na poboljšanje novonastalih situacija a zbog svoj jednostavnosti.

Važno je napomenuti, da SOPI nije jednostavno drugi naziv za dosadašnji koncept pravila službe i ostalih dokumenata, nego on iziskuje korjenite promjene u organizacijskom smislu. To može dovesti do preraspodjele zadataka na više sudionika na intervenciji nego što je to bio slučaj do sada. Time se radno odterećuje pojedinac, te se obuhvaća šira baza za stvaranje novih ideja. Uvođenje SOPI-a iziskuje jedinstvenu i intenzivnu obuku, promjene u načinu razmišljanja kod rukovodstva i posade, te puno vremena.

Prikaz kružnog sustava izrade SOPI-a:

sopi180808II

Postupak izrade SOPI-a:

Prvo je potrebno utvrditi nužnost SOPI-a za određeno područje. To se može postići na nekoliko načina: putem vatrogasnog rukovodstva, preko ostalog rukovodećeg kadra i vatrogasnih djelatnika. Zatim se izdaje službeni nalog za projekt, u kojem se opiše cilj, nadležnosti vodstva projekta, potrebni resursi te vremenski okvir. Naknadno može doći i do izmjena, ali je sve prije navedeno važno za uspješnost projekta, jer bi u protivnom moglo doći do nepotrebnog odugovlačenja i osporavanja. Pri tome je principijelno nebitno tko preuzima vođenje projekta, u tijeku je izrade potrebno pridržavati se određenih uvjeta: buduću je korisničku grupu potrebno ( u pravilu vatrogasnu zajednicu) obavijestiti o izdanom nalogu za projekt. Pri tome je u izradu moguće uključiti i zainteresirane i kompetentne vatrogasce (ovisno o zahtjevima projekta), neovisno o radnim mjestima u vatrogastvu na koja su raspoređeni. Ta radna grupa zatim izrađuje prijedlog koji odgovara zahtjevima, uzimajući u obzir organizacijske, tehničke, financijske, obrazovne i izvanjske efekte.

Taj prijedlog zatim provjerava voditelj projekta, koji ga, u slučaju ispunjavanja uvjeta, javno objavljuje( i to na za sve korisnike dostupan način), te se program uključuje u obučavanje. Ovdje već kroz praktičnu primjenu dolazi do prikupljanja povratnih informacija. Slijedeći je korak primjena SOPI-a na intervencijama. Sastavni dio projekta s definiranim nadležnostima je i vrednovanje iskustava i potrebnih izmjena koje iz toga mogu proizaći. Na taj se način, prolaskom kroz sve faze kroz duže vremensko razdoblje, događa nužna prilagodba na takav jedan kružni sustav. Činjenica je da je to i bio cilj dosadašnjih službenih naputaka, ali zbog nepostojanja jedinstvenih pravila ta nužna prilagodba nije provedena u punoj mjeri. Kao trajno rješenje se nameće potreba za etabliranjem jednog definiranog procesa izrade pravila. U suprotnom, u najkraćem roku dolazi do pojave različitih postupaka, što zapravo izaziva suprotni efekt. Cilj SOPI-a je davanje podrške, a u svrhu boljeg i sigurnijeg tijeka intervencije.

Utvrđuje se sljedeći organizacijski tijek:

1. Utvrđivanje potrebe SOPI-a

Vatrogasno vodstvo, ostali rukovoditelji ili vatrogasni djelatnici upravnom vijeću predlažu izradu jednog SOPI-a. Vatrogasni zapovjednik, zajedno s odborom vatrogasnih rukovoditelja, definira cilj. Zatim zapovjednik određuje osobu odgovornu za projekt. Također se određuje vremenski rok do kojeg bi trebalo predočiti (privremene) rezultate. Vatrogasni zapovjednik voditelju projekta dodjeljuje i određene kompetencije. One mogu sadržavati i npr. mogućnosti za isprobavanjem novih postupaka, ili, kao način prikupljanja informacija, slanje upitnika trećim osobama. Početak projekta objavljuje vatrogasni zapovjednik, prema mogućnosti i internim putovima obavješćivanja (npr. preko vatrogasne internetske stranice, u vatrogasnom glasilu i sl.), a da bi se na taj način omogućila suradnja s drugim kvalificiranim i zainteresiranim vatrogasnim djelatnicima. Sljedeća zadaća voditelja projekta je okupljanje odabranih djelatnika u radnu skupinu, koja izrađuje prijedlog. Taj se prijedlog može predstaviti i dati na razmatranje već unutar same vatrogasne postrojbe.

2. Pri izradi je projekta potrebno obratiti pozornost na slijedeće:

• Cilj je koncept učiniti što jednostavnijim, da bi ga se uopće moglo provesti u djelo: rješenje koje je toliko kompleksno da ga nitko u stresnoj situaciji ne može primijeniti, je potpuno besmisleno.

• U obzir je potrebno uzeti interakciju (SOPI-i u globalu trebaju donijeti poboljšanje).

• Područja primjene treba proširiti što je moguće više.

• Obratiti pozornost na mjesta interakcije s ostalim područjima izbjegavat izolirana rješenja.

3. Gotovi se prijedlog daje vatrogasnom zapovjedniku na uvid, te prezentira upravnom vijeću.

Nakon izvršenih dopuna i izmjena, ukoliko je to bilo potrebno, te usvajanja, prijedlog se službeno provodi u djelo. SOPI se zatim distribuira u određenom pisanom obliku svima onima na koje se odnosi i koji su SOPI-jem obuhvaćeni. Jedan SOPI za unutarnju navalu npr. treba doći do vatrogasnih rukovoditelja, objaviti u Vatrogasnom vjesniku, staviti na vatrogasnu internetsku stranicu te dostaviti vatrogasnim domovima. Jedino se na taj način kroz obuku osigurava mogućnost provjere pridržavanja utvrđenih postupaka. Radi postizanja njihove primjenjivosti potrebno je druge SOPI-je (npr. za komunikaciju i veze) dostaviti na vatrogasna vozila. Iz tog je razloga poželjna njihova kratkoća i jezgrovitost u najvećoj mogućoj mjeri. Moguće je izraditi i dodatne materijale za obuku, ali oni onda nisu sastavnice SOPI-ja.

Pisani je oblik strukturiran na sljedeći način:

• Namjena SOPI-ja (npr. jedinstveni nadzor i dokumentiranje korištenja izolacijskih aparata)

• Područje važenja (npr. svaka intervencija na kojoj se koriste izolacijski aparati)

• Opis pojmova

• Područje nadležnosti (npr. voditelj odjeljenja preuzima odgovornost za nadzor rada s izolacijskim aparatima)

• Opis tijeka intervencije (npr. mjere poduzete pri radu s izolacijskim aparatima od strane vatrogasaca, vozača ili osobe odgovorne za nadzor, ovisno o veličini intervencije i postupcima pri nezgodama)

• Daljnje upute (npr. referiranje na SOPI Grupa za spašavanje ili SOPI Komunikacije), dokumentacije (npr. upućivanje na obrasce za nadzor izolacijskih aparata, što se sve mora dokumentirati?, kome se obrasci prosljeđuju nakon intervencije?, nabava obrazaca)

• Nadležnost za izmjene (npr. voditelj odsjeka zaštite dišnih organa)

• Popis primatelja SOPI-ja (npr. vatrogasno zapovjedništvo, vatrogasno glasilo, internetske stranice, vatrogasni domovi)

• Oznaka verzije i datum zadnje izmjene (npr. Verzija 2, 02.05.2008.) – u ovom su slučaju ti podaci navedeni na kraju, budući da nisu relevantni za intervenciju. Mogu se navesti i pod točkom • Područje djelovanja

• Prilozi (npr. materijali vezani uz izobrazbu i obuku, a koji sami nisu sastavnica SOPI-ja)

4. Primjena SOPI-ja, koji se kroz vježbe i na intervencijama dokazuje

5. Zadatak je voditelja projekta prikupiti spoznaje i kritike za svaki SOPI posebno.

Na početku primjene SOPI-ja utvrđuje se rok za prezentaciju rezultata. Voditelj je projekta odgovoran i za izmjene i dopune prema gore navedenom modelu, uključujući i kontrolu distribucije dopunjene verzije. Za svaki je SOPI potrebno odrediti odgovornu osobu koja će se brinuti o daljnjem razvoju.

Daljnje upute:

Izabrana literatura za izradu SOPI-ja:

– Brunacini, A. Fire Command, NFPA, 1985.

– Cimolino, U. sa sur. Einsatzstellen-Kommunikation, ecomed, 2000.

– Graeger, A. sa sur. Einsatz- und Abschnittsleitung, ecomed, 2003.

Nadležnost za izmjene:

Zapovjednik vatrogasne postrojbe u suradnji s vatrogasnim rukovodstvom.

Popis primatelja SOPI-ja:

Članovi odbora vatrogasnih rukovoditelja, služba zaštite od požara, vatrogasno glasilo,

Prema potrebi: vatrogasni domovi, internetska stranica

Oznaka verzije i datum zadnje izmjene:

Verzija 1 NACRT 02.05.2008. XXX YYY

Prilog:

Prijedlog forme i primjer SOPI-ja