Tumačenje članka 100 st 4 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima

Na sjednici Predsjedništva Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske održane dana 11.03.2014. godine u Zagrebu razmatrana je problematika iz Zakonoa o obveznim mirovinskim fondovima te prelazak iz I u II stup mirovinskog osiguranja kojeg propisuje navedeni Zakon i upita profesionalnih vatrogasaca, članova Udruge u svezi navedene problematike, te se sukladno tome daje slijedeće pojašnjenje.

JAVNE VATROGASNE POSTROJBE

– svim članovima Udruge –

Na sjednici Predsjedništva Udruge profesionalnih vatrogasaca Hrvatske održane dana 11.03.2014. godine u Zagrebu razmatrana je problematika iz Zakonoa o obveznim mirovinskim fondovima te prelazak iz I u II stup mirovinskog osiguranja kojeg propisuje navedeni Zakon i upita profesionalnih vatrogasaca, članova Udruge u svezi navedene problematike, te se sukladno tome daje slijedeće pojašnjenje.

Odredba članka 100. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („NN“ 19/04.) koja glasi: „(4) Član mirovinskog fonda čija su prava iz mirovinskog osiguranja uređena posebnim propisom koji uređuje prava iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba, ili mu se mirovina određuje prema tom propisu, može u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dati izjavu Središnjem registru osiguranika da želi i nadalje ostati član mirovinskog fonda.“ ne odnose se na profesionalne vatrogasce nego samo na djelatne vojne osobe, policijske službenike i ovlaštene službene osobe kojima se mirovina određuje prema posebnom propsu.

Mirovina profesionalnih vatrogasaca određuje se na temelju članka 33., 34. i prema članku 181. stavku 1. i 2. Zakona o mirovinskom osiguranju („NN“ 157/13.) a isti glase:

„Članak 33.

(1) Pravo na starosnu mirovinu u razdoblju od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2030. ima osiguranik kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža.“

Članak 35.

(1) Pravo na prijevremenu starosnu mirovinu zbog dugogodišnjeg osiguranja ima osiguranik kada navrši 60 godina života i 41 godinu staža osiguranja.

(2) Prijevremena starosna mirovina iz stavka 1. ovoga članka određuje se bez primjene polaznog faktora iz članka 85. stavka 2. ovoga Zakona.

Članak 181.

(1) Iznimno od odredbe članka 33. ovoga Zakona, osiguranicima kojima se do 15. srpnja 1999. staž osiguranja računao s povećanim trajanjem prema propisima koji su bili na snazi do toga dana, dobna granica propisana za stjecanje starosne mirovine snižava se ovisno o stupnju povećanja staža i to:

1. po jednu godinu za svakih 6 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 14 mjeseci staža osiguranja

2. po jednu godinu za svakih 5 godina staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 15 mjeseci staža osiguranja

3. po jednu godinu za svake 4 godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 16 mjeseci staža osiguranja

4. po jednu godinu za svake 3 godine staža osiguranja koji se za efektivno navršenih 12 mjeseci računa kao 18 mjeseci staža osiguranja.

(2) Osiguranicima kojima se staž osiguranja računao s povećanim trajanjem u razdoblju od 16. srpnja 1999. dobna granica propisana za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema članku 33. ovoga Zakona, snižava se ovisno o stupnju povećanja staža ostvarenog od 16. srpnja 1999. do stupanja na snagu ovoga Zakona, i to prema člancima 8. i 14. Zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (»Narodne novine«, br. 71/99., 46/07. i 41/08.).“

Sukladno naprijed iznijetom profesionalni vatrogasci kojima se staž osiguranja s povečanim trajanjem uređuje Zakonom o vatrogastvu a mirovina prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nisu zahvačeni člankom 100. stavkom 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („NN“ 19/04.) te ostaju u II stupu obveznog mirovinskog osiguranja i ne moraju podnositi izjavu u Središnji registr osiguranika – Regos da bi zadržali status u II stupu mirovinskog osiguranja odnosno da bi sredstva ostala u njemu kao i do sada.

S poštovanjem,
PREDSJEDNIK: Goran Franković, dipl. ing.

Tumacenje clanka 100 st 4 Zakona o obveznim mirovinskim fondovima