TERMINOLOGIJA VATROGASNIH PJENA

Accelerated Ageing

 

 Ubrzano starenje – Pohranjivanje pjenila pri visokim
temperaturama tijekom kratkih vremenskih perioda, kojima se simuliraju promjene svojstva kod dugotrajnog skladištenja pjenila pri normalnim temperaturama okoline.
AFFF (Aqueous Film
Forming Foam)

 

 AFFF – Pjenilo koje stvara vodenasti film. Isti termin koristi
se i za pjenu koja stvara vodenasti film.
Application Rate  Gustoća primjene – Protočna količina otopine pjene koja se primijenjuje po jedinici površine požara. Obično se izražava u litrama otopine po m2 površine požara u minuti (L/m2/min).
AR (Alcohol Resistant)

 

 AR – Pjenilo ili pjena koja je otporna na “tekućine alkoholnog tipa” i na polarna otapala.
Aspirated Foam  Aspirirana pjena – Općeniti termin kojim se opisuje ekspandirana pjena čiji omjer ekspanzije tipično iznosi 4:1 ili više. Aspirirana pjena proizvodi se miješanjem zraka i otopine pjene unutar uređaja za stvaranje (generatora) pjene.
Balanced Pressure
Proportioning
 Proporcioniranje s uravnoteženim pritisicima – Sistem za indukciju pjenila koji je izveden tako, da automatski uvodi ispravnu količinu pjenila u tok vode unutar širokog raspona različitih protoka i tlakova.
Base Injection  Ubacivanje sa dna – Uvođenje vatrogasne pjene ispod površine izvjesnih zapaljivih tekućih ugljikovodika radi postizanja gašenja požara. Pjena ispliva na površinu zbog vlastitog uzgona. Koristi se za gašenje rezervoara.
B.L.E.V.E
(Boiling Liquid
Expanding Vapour
Explosion)
 Eksplozija ekspandirajućih para kipuće tekućine – Eksplozivna vatrena lopta koja nastaje zbog silovitog istjecanja zapaljenog plina koji izlazi iz tlačnog spremnika, a koji se raskinuo zbog popuštanja materijala nakon produženog izlaganja povišenoj temperaturi.
Boilover  Prekipljenje – Silovito izbacivanje zapaljive tekućine iz rezervoara, uzrokovano naglim isparavanjem vode koja se nalazi unutar volumena tekućine. Može se pojaviti nakon dužeg perioda gorenja tekućina kao što je npr. sirova nafta, gdje se toplinski val spušta prema dolje po visini tekućine i na koncu stiže do vode koja se nalazi na dnu skladištnog rezervoara. Ne pojavljuje se u značajnoj mjeri kod tekućina topivih u vodi ili kod lakših derivata kao što je npr. benzin.
 BS 5306 – Britanski standard 5306: Vatrogasne instalacije i oprema u objektima
– BS 5306: Dio 6. Sistemi s pjenom: Odjeljak 6.1
Specifikacija sistema s pjenom niske ekspanzije
– BS 5306: Dio 6. Sistemi s pjenom: Odjeljak 6.2
Specifikacija sistema s pjenom srednje i visoke ekspanzije
Burnback Resistance  Otpornost na natražno gorenje – Sposobnost gotove pjene da se odupre direktnom kontaktu s plamenom. Primjer takvog kontakta je požar benzina djelomice ugašen i ograničen pokrivačem pjene. Pjena s visokom otpornošću, gorenje će dugo zadržati na nepromijenjenoj površini, a možda ga čak ugasiti. Pjena sa slabom otpornošću, dopustiti će da se požar ubrzano raširi po obodu.
Bund Area (Dike Area)

 

 Tankvana – Zaštitni bazen u kojem se nalazi rezervoar zapaljive tekućine. Zadržava tekućinu u slučaju kidanja rezervoara.
Class A Fire  Požar klase A – Požar krutih tvari kao što su npr. drvo, papir i tkanine.
Class B Fire  Požar klase B – Požar zapaljive tekućine.
Class C Fire  Požar klase C – Požar zapaljivog plina.
Class D Fire  Požar klase D – Požar metala.
Combustible Liquid  Goriva tekućina* – Svaka tekućina čije plamište je na ili iznad 38°C (100°F).
Compatibility  Kompatibilnost – Sposobnost sredstava za gašenje da se zajedno izmiješaju ili da se primijenjuju istovremeno na požar bez gubitka sposobnosti gašenja.
Concentration  Koncentracija – Količina pjenila sadržanog u nekom volumenu otopine pjene. Potrebnu koncentraciju određuje tip pjenila koje se koristi. Npr., 3% pjenilo se miješa u 3% otopinu (97 udjela vode, 3 udjela pjenila); 6% pjenilo se miješa u 6% otopinu (94 udjela vode, 6 udjela pjenila).
Critical Application Rate

.

 Kritična gustoća primjene – Najniža gustoća s kojom se otopina pjene smije primjeniti na neki požar, a da bi se postignulo gašenje (L/m2/min)
Dissolved Solids  Otopljene krutine – Kruta tvar koja preostaje nakon evaporacije ukupne vode iz pjenila.
Downstream  Nizvodno – Smjer u kojem voda teče ili će teći.
Drainage Rate  Brzina iscjeđivanja – Brzina kojom se otopina iscjeđuje iz gotove pjene. Uobičajeno je da se mjeri vrijeme 25%-og iscjeđivanja. U času kad se iscijedilo 25% vode, u pjeni je ostalo još samo 75% vode.
Expansion Ratio  Omjer ekspanzije (ekspanzija) – Omjer volumena gotove pjene u odnosu na volumen otopine pjene. Npr. omjer ekspanzije 8:1 označava da je iz 100 L otopine pjene stvoreno 800 L gotove pjene.
Film Forming  Koja stvara film – Pjena koja je u stanju stvoriti brzošireći tanak vodenasti film na površini nekih zapaljivih ugljikovodika. Taj film je u stanju onemogućiti odvajanje para goriva i bitno otežava paljenje.
Flammable Liquid  Zapaljiva tekućina – Tvar koja je pri uobičajenim temperaturama i pritiscima u tekućem stanju, a kojoj je plamište ispod 38°C.
FFFP (Film Forming
Fluoroprotein Foam)
 FFFP – Fluoroproteinska pjena koja stvara film.
Flash Back

 

Flash Back – Ponovno paljenje zapaljive tekućine uzrokovano
izlaganjem njezinih para izvoru paljenja, kao što su npr. vrela
metalna površina ili iskra.
 Flash Point Plamište – temperatura pri kojoj neka tekućina odaje dovoljno para da može planuti.
Fluorocarbon

 

Fluorougljik – Inertni organski spoj u kojem je vodik zamijenjen fluorom.
Fluoroprotein Foam (FP)  Fluoroproteinska pjena – Pjena koja se bazira na hidroliziranim proteinima s dodatkom fluorougljikovih površinski aktivnih tvari.
Finished Foam

 

 Gotova (ekspandirana) pjena – homogeni pokrivač koji
sačinjavaju mjehurići dobiveni miješanjem pjenila, vode i zraka.
Firefighting Foam  Vatrogasna pjena – Isto što i gotova pjena.
Foam Concentrate
Foam Compound,
Foam Liquid)

 

 Pjenilo – Sredstvo za pjenjenje koje se miješa s odgovara-
jućim količinama vode i zraka radi stvaranja mehaničke (zračne) pjene.
Foam Maker
(Foam Generator)

 

 Generator pjene (uređaj za stvaranje pjene) – Uređaj koji je tako konstruiran, da omogućava uvođenje zraka u mlaz otopine pjene pod tlakom radi međusobnog miješanja i stvaranja pjene.
Foam Pourer  Slijevač pjene – Uređaj koji je tako konstruiran, da ekspandiranu pjenu nježno dovede na površinu goruće tekućine, npr. komora za pjenu na rezervoaru goriva.
Foam Solution  Otopina pjene – Homogena mješavina vode i pjenila.
Foam Water Sprinkler  Sprinkler voda/pjena – Otvorena aspiracijska mlaznica, kod koje karakteristike raspršenog mlaza vode veoma sliče onima kod standardnih sprinklera.
Foam Water Spray
Nozzle
 Sprej mlaznica voda/pjena – Otvorena aspiracijska mlaznica, kod koje su karakteristike mlaza specifične za pojedinu konstrukciju mlaznice.
Heat Resistance

 

 Otpornost na toplinu – Sposobnost pjene da može izdržati izlaganje toplini.
High Back Pressure
Generator
 Generator s visokim protutlakom – Uređaj kojim se uvodi zrak u otopinu pjene radi stvaranja ekspandirane pjene namijenjene mupotrebi u sistemima za uvođenje pjene odozdo (s dna rezervoara).
High Expansion Foam

 

 Pjena visoke ekspanzije (laka pjena) – Pjena čiji se omjer
ekspanzije nalazi u rasponu između 200:1 i 1000:1.
Hydrocarbon (Fuel)  Ugljikovodik (gorivo) – Organski spoj koji sadrži jedino atome vodika i ugljika – npr. benzin, loživa ulja, itd.
Hydrocarbon (Fuel)
Pickup
 Povlačenje ugljikovodika (goriva) – Svojstvo nekih ekspandiranih pjena da se miješaju s gorivim ugljikovodicima, odnosno da ih apsorbiraju unutar svojeg volumena.
Inductor (Eductor)  Injektor (ejektor) – Uređaj koji se uobičajeno nalazi u toku vode radi uvođenja pjenila u vodu i stvaranje otopine.
Induction Rate  Omjer indukcije (doziranja) – Postotak pjenila koji se miješa odnosno inducira u tok vode, kako bi se dobila otopina. Uobičajena je nominalna indukcija od 6% ili 3%.
Line Proportioner  Linijski mješač (međumješalica) – Uređaj koji zbog podtlaka usisava pjenilo iz spremnika i miješa ga s vodom stvarajući otopinu pjene.
Low Expansion Foam

 

 Pjena niske ekspanzije (teška pjena) – Pjena čiji se omjer
ekspanzije nalazi u rasponu između 2:1 i 20:1.
Medium Expansion
Foam

 

 Pjena srednje ekspanzije ( srednja pjena) – Pjena čiji se
omjer ekspanzije nalazi u rasponu od 20:1 i 200:1.
Minimum Use
Temperature
 Najniža temperatura upotrebe – Najniža temperatura kod koje će pjenilo biti moguće proporcionirati pomoću venturi uređaja u skladu sa zahtjevima UL. Obično je 2-3°C iznad temperature smrzavanja.
NFPA
(National Fire Protection
Association)
 Nacionalno udruženje za zaštitu od požara (S.A.D.) – Jedna od njegovih djelatnosti je priprema i izdavanje standarda. Zbirka obuhvaća gotovo 300 standarda NFPA.
NFPA 11  NFPA 11 -Standard za sisteme s teškom pjenom.
NFPA 11A

 

 NFPA 11 A – Standard za sisteme s pjenom srednje i visoke
ekspanzije.
Non aspirated Foam  Neaspirirana pjena – Pjena čija se ekspanzija tipično kreće do 2:1. Za tu svrhu pogodna su jedino pjenila koja stvaraju film. Neaspirirana pjena stvara se izvan generatora pjene.
Pickup  Povlačenje – Uvođenje pjenila u tok vode pomoću venturi uređaja.
Polar Solvent  Polarno otapalo – U vatrogastvu je to svaka zapaljiva tekućina koja uništava normalne pjene. To su otapala koja se mogu miješati s vodom. Primjeri polarnih otapala su amini, eteri, alkoholi, esteri, adehidi i ketoni.
Polymeric Membrane  Polimerna membrana – Tanak, trajan, plastični sloj koji se formira iz pjene alkoholnog tipa na površini polarnog otapala radi zaštite mjehurića pjene od uništavanja (otapanja u gorivu).
Pour Point  Točka tečenja – Najniža temperatura pri kojoj je pjenilo dovoljno fluidno da može teći. Općenito je od 2 do 3°C viša od stiništa.
Premix Solution  Premiks otopina – Unaprijed izmiješana otopina pjenila u vodi u potrebnom omjeru.
Product

 

 Derivat – Česti naziv za zapaljivu tekućinu (misli se na derivat
nafte, ponekad i sirovu naftu).
Proportioner

 

 Proporcionator (dozator) – Uređaj u kojem se pjenilo i voda
miješaju da bi dali otopinu pjene u propisanom omjeru.
Proportioning  Proporcioniranje (doziranje) – proces uvođenja odgovarajuće količine pjenila u vodu radi miješanja i stvaranja otopine pjene.
Protein Foam (P)  Proteinska pjena – Pjena koja se dobiva iz proteinskog hidrolizata s dodatkom aditiva koji spriječavaju starenje i kvarenje.
Synthetic Foam

 

 Sintetička pjena – Pjena koja se dobiva na bazi sintetičkih
ugljikovodičnih površinski aktivnih tvari.
Soluble  Topiv – Sposobnost neke tvari da se lako otapa u nekoj tekućini (obično vodi).
Spill (Skin) Fire  Požar (prolivene) lokve – Požar zapaljive tekućine, npr. lokve na čvrstoj površini, gdje prosječna dubina tekućine ne prelazi 2,5 cm.
Stability  Stabilnost – Termin kojim se opisuje sposobnost pokrivača pjene da pruži trajnu i sigurnu zaštitu
Submergence  Uranjanje – Uranjanje pjene ispod površine goruće tekućine, što rezultira djelomičnim uništenjem strukture pjene i stvaranjem sloja goruće tekućine oko pjene.
Subsurface Injection
(Application)
 Podpovršinsko ubacivanje (primjena) – Primjena pjene s dna rezervoara u kojem se nalazi zapaljiva tekućina.
Solution Transit Time  Prolazno vrijeme otopine – Vrijeme potrebno da otopina pjene dođe od točke u kojoj je pjenilo uvedeno u tok vode, pa do točke u kojoj se uvodi zrak (točka aeracije).
Surfactant

 

 Površinski aktivna tvar – Kemikalija koja ima sposobnost da
promijeni površinska svojstva vode (smanji površinsku napetost).
U.L.
(Underwriter’s Laboratories)
 U.L. – Američka neprofitna organizacija za testiranje, koja obavlja nezavisna testiranja proizvoda s gledišta sigurnosti
Venturi  Venturi – Suženi dio cijevi ili mlaznice u kojem dolazi do povećanja brzine i smanjenja statičkog pritiska vode. U ovoj zoni smanjenog pritiska vode uvodi se pjenilo u glavni tok vode.