Požari dimnjaka

Požari dimovodnih kanala

Dimnjaci su samostalno izgrađeni ili su vezani za druge konstrukcije, a zadaća im je omogućiti strujanje dima naviše, te da na taj način osiguraju kisik u ložištu kako bi sagorijevanje bilo što potpunije. Također odvode dim i druge plinovite produkte sagorijevanja u atmosferu. Tim dizanjem nastaje u dimnjaku propuh koji ovisi o razlici težine plinova i zraka kao i o visini samog dimnjaka…